بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

به منظور بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و دارای ابعاد تعهد، رضایت، همکاری، وابستگی و اعتماد می‌باشد که از [...]