پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

به منظور سنجش عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای می‌باشد که از پژوهش معتبر نیهوف و [...]