پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکرد سازمان یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمان اشاره دارد (اسدی، 1395). معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و [...]
پرسشنامه عملکرد سازمان – ناندکومار (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمان – ناندکومار (۲۰۱۰)

عملکرد سازمان: از دیدگاه نانداکومار (2010) عملکرد سازمان نشان می دهد که سازمان به چه اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود دست یافته است و قادر به کاهش چالش است (اویوبی و همکاران، 2016). عملکرد سازمانی [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتن (۱۹۹۲)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتن (۱۹۹۲)

به منظور سنجش عملکرد شرکت ها با رويکرد کارت امتيازي متوازن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و ابعاد عملکرد از دیدگاه مالی، عملکرد از دیدگاه مشتري، [...]