پرسشنامه قصد خرید مشتری – اگرت و اولاگا (۲۰۰۲)

پرسشنامه قصد خرید مشتری – اگرت و اولاگا (۲۰۰۲)

گرايش متخصصان بازاريابي به مقوله قصد خريد از ارتباط آن با رفتار خريد ناشي ميشود. فيشبين و آجزن (1975) ادعا كردند كه بهترين پيش بيني در مورد رفتار فردي، يك ارزيابي از قصد فرد براي انجام يك رفتار [...]
پرسشنامه قصد خرید مشتری

پرسشنامه قصد خرید مشتری

قصد خرید تصمیم یک مشتری برای خرید یک برند است. انگل و همکاران (1995) شناخته شده‌ترین مدل برای تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده را بیان کرده‌اند. این مدل فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده را به پنج [...]