پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

فشار روانی حالتی روحی است که در اثر عدم توانایی ارگانیک فرد در مقابله و انطباق با مسائل وارده از سوی محیط خارج شکل می گیرد و ناراحتی های جسمانی و روانی را در پی دارد. فشار روانی جزء لاینفک زندگی [...]
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

به منظور سنجش رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 45 گویه و ابعاد حقوق و مزایا، فرصت‌های ارتقا، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، شرایط فیزیکی و [...]
پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

به منظور سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه بوده و دارای ابعاد عوامل مؤثر برترک خدمت کارکنان، مافوق، [...]