پرسشنامه دیداری شدت خستگی روتن (۱۹۸۲)

پرسشنامه دیداری شدت خستگی روتن (۱۹۸۲)

مقیاس دیداری شدت ­خستگی روتن، توسط روتن در سال 1982 توسعه داده شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های 1382 و 1386 مورد تإیید قرار گرفته است.