پرسشنامه تعهد مشتری – کسلو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه تعهد مشتری – کسلو و همکاران (۲۰۱۱)

تعهد مشتری: تعهد به عنوان تمایل پایدار برای حفظ یک رابطه که مهم و ارزشمند در نظر گرفته می‌شود، می‌باشد. یک فرد متعهد، برای حفظ رابطه انگیزه دارد و برای این هدف تلاش می‌کند (کسلو و همکاران، 2011). [...]
پرسشنامه تعهد مشتری – دوبیسی (۲۰۰۶)

پرسشنامه تعهد مشتری – دوبیسی (۲۰۰۶)

به منظور سنجش تعهد مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دوبیسی (2006) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در [...]
تعهد مشتری به فروشنده

تعهد مشتری به فروشنده

تعهد در لغتنامه دهخدا ، مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی راپذیرفتن و به عهده گرفتن و التزام بیان شده است. لغتنامه آکسفورد تعهد را به عنوان الزامی که آزادی عمل را [...]