پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

به منظور بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و دارای ابعاد ویژگی های کلی، ویژگی های [...]