پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش رومن (۲۰۰۳)

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش رومن (۲۰۰۳)

اخلاق و توجه به مسائل اخلاقي در محيط‌هاي كاري و تجاري بيش از سه دهه است كه مورد توجه سازمان‌هاي بزرگ و دانشمندان علم مديريت قرار گرفته است. بيش از 200 شركت از 500 شركت معتبر فهرست شده در مجله [...]