پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

به منظور بررسی موانع ورود به بازارهای صنعتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کارایاکا (2002) استخراج شده‌اند.