پرسشنامه نگرش جنسی – خوشابی و والایی (۱۳۷۹)

پرسشنامه نگرش جنسی – خوشابی و والایی (۱۳۷۹)

نگرش جنسی: نگرش جنسي همان شناخت ها،‌ افكار يا خودگويي هاي است كه فرد در زمينه مسائل جنسي دارد. در حيطه جنسي،‌ فرد عقيده يا نگرش راجع به طيف وسيعي از موضوعات مانند فعاليت هاي جنسي بهنجار يا [...]
پرسشنامه نگرش جنسی – ازگلی و همکاران (۱۳۷۹)

پرسشنامه نگرش جنسی – ازگلی و همکاران (۱۳۷۹)

به منظور سنجش نگرش جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ازگلی و همکاران (1379) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]