پرسشنامه محیط قانونی – نیک نژاد (۱۳۹۵)

پرسشنامه محیط قانونی – نیک نژاد (۱۳۹۵)

محیط قانونی عبارت است از فضای سیاسی و قانونی که هر سازمان در آن به فعالیت می پردازد. قوانین دولیت و دولت، نتایج انتخابات، روابط دولت و احزاب، توازن قدرت، ثبات یا بی ثباتی سیاسی، میزان اثربخشی [...]
پرسشنامه رایگان ابعاد پیچیدگی

پرسشنامه رایگان ابعاد پیچیدگی

به منظور بررسی ابعاد پیچیدگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و ابعاد پیچیدگی مشتری، پیچیدگی کالا و پویایی کالا می‌باشد.
پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

به منظور بررسی ابعاد ساختار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی می‌باشد که از پژوهش معتبر بوکاریا (2006) استخراج [...]
پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی بیگلری (۱۳۸۷)

پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی بیگلری (۱۳۸۷)

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ ما ساختار را به عنوان [...]
بررسی میزان تحمل ابهام در افراد

بررسی میزان تحمل ابهام در افراد

به منظور بررسی میزان تحمل ابهام در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و دارای ابعاد تازگی و بداعت، پیچیدگی، مسائل غیر قابل حل، تحمل آشوب و شرایط [...]
پرسشنامه بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

پرسشنامه بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

به منظور بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و دارای ابعاد استفاده از اطلاعات، پیچیدگی، تصمیم گیری گروهی، ریسک [...]