تعهد مشتری به فروشنده

تعهد مشتری به فروشنده

تعهد در لغتنامه دهخدا ، مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی راپذیرفتن و به عهده گرفتن و التزام بیان شده است. لغتنامه آکسفورد تعهد را به عنوان الزامی که آزادی عمل را [...]