پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 38 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کاندری (2005) استخراج شده‌اند.