پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

توانمندسازی کارکنان استفاده از ظرفیت های بالقوه ای است که در زمان حال از آن استفاده کامل نمی شود. در بررسی هرینگتون تنها 27 درصد مدیران توانمندسازی کارکنان را جزء اقدامات اساسی مدیریت دانسته که [...]