پرسشنامه بررسی میزان تمایل به ارائه بازخور

پرسشنامه بررسی میزان تمایل به ارائه بازخور

به منظور بررسی میزان تمایل به ارائه بازخور می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه و دارای ابعاد ستاده مثبت، ستاده منفی، رفتار مثبت و رفتار منفی می‌باشد که [...]
پرسشنامه بررسی ادراک کارکنان از بازخور

پرسشنامه بررسی ادراک کارکنان از بازخور

به منظور بررسی ادراک کارکنان از بازخور می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بایور و مولدر (2006) استخراج شده‌اند.