پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

مفهوم اعتماد براي سازمان‌ها از بعد نظري و عملي داراي اهميت است. اعتماد را مي‌توان هم از ديدگاه درون سازماني و هم محيط بيروني سازمان مورد مطالعه قرار داد. نظريه‌پردازان سازماني تعاريف متعددي از [...]