پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش وندر شیلدز و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش وندر شیلدز و همکاران (۲۰۱۵)

به منظور بررسی نگرش کارکنان به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ون در شیلدز و همکاران (2015) [...]