پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

کیفیت روابط کاری: در روزگاری که سازمانها از کارکنان خود توقع بیشتری دارند، کیفیت روابط کاری اهمیت بیشتری یافته است (بولتون، 1996). کیفیت روابط کاری که بر اساس تئوری مراوده، رهبر- عضو بیان می شود. [...]
پرسشنامه سواد رسانه ای – فلسفی (۱۳۹۳)

پرسشنامه سواد رسانه ای – فلسفی (۱۳۹۳)

سواد رسانه ای: سواد رسانه اي مجموعه ديدگاه ها و مهارت ها درباره كنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بيان ديگر سواد رسانه اي تفسير آگاهانه فرد از مفاهيم پيام هاي رسانه اي است [...]
پرسشنامه ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدى (IPSM) – ﺑﺎﻳﺲ و ﭘﺎرﻛﺮ (١٩٨٩)

پرسشنامه ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدى (IPSM) – ﺑﺎﻳﺲ و ﭘﺎرﻛﺮ (١٩٨٩)

اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدى در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ درك آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدى ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﻪ [...]