پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی – رشیدی (۱۳۹۴)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی – رشیدی (۱۳۹۴)

ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد بر مبنای داده های قابل اعتماد (پایا) یکی از عواملی است که برای استفاده کامل شرکت از ارزش های سرمایه گذاریش ضروری قلمداد شده است.گفته می شود که ارزیابی عملکرد زنجیره [...]
پرسشنامه زنجیره تامین پایدار – مزروعی (۱۳۹۴)

پرسشنامه زنجیره تامین پایدار – مزروعی (۱۳۹۴)

زنجیره تامین پایدار: کلیه عناصری است که در تهیه و تدارک یک کالا یا خدمت با یکدیگر همکاری میکنند. در این تحقیق، زنجیره تامین از تامین کننده تا تولید کننده مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این مدیریت [...]
پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

عملکرد عملیاتی: عملکرد به اجرا آوردن یا به عمل درآوردن است، میزان تکمیل کار است، میزان انجام موفقیت آمیز یک کار است. بنابراین وقتی سخن از عملکرد سازمان به میان میآید باید بگوییم که چه نتایجی برای [...]
پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه – دیاکن (۲۰۰۴)

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه – دیاکن (۲۰۰۴)

به منظور ارزیابی ریسک پروژه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیاکن (2004) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در [...]