پرسشنامه بالندگی سازمانی – همتی (۱۳۸۹)

پرسشنامه بالندگی سازمانی – همتی (۱۳۸۹)

بهسازي (بالندگی) از نظر لغوي به معناي بهتر ساختن، بهبود بخشیدن، کامل کردن، پیش بردن، رشد دادن و بالا بردن است. بهسازي سازمانی به بهتر ساختن جنبه هاي انسانی و اجتماعی سازمان توجه دارد (الحسینی، [...]