پرسشنامه کارآیی هزینه – گیلگور و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه کارآیی هزینه – گیلگور و همکاران (۲۰۱۵)

کارآیی هزینه: ترکیب حداقل نهاده ی لازم برای تولید سطح ویژه ای از ستانده تعریف شده و میزان توانایی و موفقیت بنگاه در تولید حداکثر ستانده با توجه به عوامل تولید مشخص را اندازه گیری می نماید (رنجبر [...]
پرسشنامه عملکرد مالی – زهیر و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد مالی – زهیر و همکاران (۲۰۱۶)

عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به هدف های مالی سهامدارن در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید (منوچهری و امانی، 1394). تحقیقات گذشته عملکرد سازمانی را با معیارهای بازدهی دارایی، [...]
پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

هوش مالی: هوش مالی ابزاری برای ساخت تصمیم بهتر و مجموعه ای از تکنیک ها و تکنولوژی هایی است که داده های مالی و تجاری را جمع آوری و تحلیل می کند تا تصمیم سازی بهبود یابد. همچنین آن یک فلسفه و ابزار [...]