پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

به منظور سنجش و ازیابی حساسیت به طرد و غفلت عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 24 گویه می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال 1399 [...]
پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

فشار روانی: فشار روانی در محیط کار از نظر جنبه های جسمی و عاطفی به عنوان پاسخ یا بازخورد تعریف می شود و معمولاً این شرایط زمانی اتفاق میافتد که نیازهای شغلی با توانایی های موجود در کارکنان متناقض [...]
پرسشنامه رضایت از روابط جنسی – شائو و راج (۲۰۱۶)

پرسشنامه رضایت از روابط جنسی – شائو و راج (۲۰۱۶)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت افراد از روابط جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دو بعد رضایت از روابط جنسی و نارضایتی از روابط جنسی می‌باشد که [...]
پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

به منظور ارزیابی طرح واره های درمانگر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 46 گویه و 15 طرح واره طرح واره معیارهای بلندپروازانه، طرح واره برتری طلبی، طرح واره [...]