پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

اختلال کندن پوست در DSM5 در طبقه تشخیصی وسواس فکری - عملی و اختلالات مرتبط معرفی شده است. این اختلال با رفتار خود تخریبی پوست (کندن، خراشیدن و ...) ناتوانی برای کنترل رفتار و ناراحتی قابل توجه [...]
مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست (NGH- HPS)

مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست (NGH- HPS)

نام این بیماری از ریشه یونانی Thrix به معنای مو، Tillein به معنای کندن و Mania به معنای جنون گرفته شده است. واژه تریکوتیلومانیا از واژهی لاتین و یونانی" تریک" به معنای مو، "تیلو" به معنای کندن و [...]
پرسشنامه خوشایندی و انگیختگی – نبی زاده  (۱۳۹۱)

پرسشنامه خوشایندی و انگیختگی – نبی زاده (۱۳۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی خوشايندي و انگيختگي می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه و ابعاد خوشايندي و انگيختگي می‌باشد که از پژوهش معتبر نبی زاده و همکاران [...]
پرسشنامه رضایتمندی از تأهل – کاورمن (۱۹۸۹)

پرسشنامه رضایتمندی از تأهل – کاورمن (۱۹۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایتمندی از تأهل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاورمن (1989) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه رضایتمندی والدینی – کاورمن (۱۹۸۹)

پرسشنامه رضایتمندی والدینی – کاورمن (۱۹۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایتمندی والدینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاورمن (1989) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]