پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

فرهنگ کار مجموعه رفتارهای درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است (اسمیت و نوبل، 2004). کلارک (2004) فرهنگ کار را رعایت نظم در انجام کارها سخت کوشی و [...]
پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

محیط خدمت گرایی سازمان: محیط خدمت گرایی به عوامل سازمانی که خدمات به مشتریان ارایه می شود اشاره دارد که شامل فرهنگ و جو سازمان، رهبری، نحوه ی طراحی شغل، توانمندسازی کارکنان و پشتیبانی و تعهد [...]
مقیاس نشاط سازمانی – کرولف (۲۰۰۷)

مقیاس نشاط سازمانی – کرولف (۲۰۰۷)

نشاط سازمانی: نشاط به تجربة مکرر حالت و عواطف مثبت و احساس رضایت کلی نسبت به زندگی اشاره دارد (میرز و دینر، 1995). نشاط در محیط کار زمانی حاصل می‌شود که فرد جهت دستیابی به اهداف کاری خود از [...]
پرسشنامه محیط قانونی – نیک نژاد (۱۳۹۵)

پرسشنامه محیط قانونی – نیک نژاد (۱۳۹۵)

محیط قانونی عبارت است از فضای سیاسی و قانونی که هر سازمان در آن به فعالیت می پردازد. قوانین دولیت و دولت، نتایج انتخابات، روابط دولت و احزاب، توازن قدرت، ثبات یا بی ثباتی سیاسی، میزان اثربخشی [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز – ۲۹ سوالی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز – ۲۹ سوالی

به منظور سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی می توان از پرسشنامه ای که بر اساس مدل رابینز طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 29 گویه و ابعاد همكاري گروهي، خلاقيت و نوآوري، دقت كاري، بهره‌وري، [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی که از نظریه رفتار سازمانی سرچشمه می گیرد، به عنوان مجموع های از مفروضات، ارزش ها و باورهای مشترک تعریف می شود، که در شیوه ها و اهداف سازمانی منعکس می شود (اسچین، 2004).
پرسشنامه پارتی بازی – عبدالله (۱۹۹۸)

پرسشنامه پارتی بازی – عبدالله (۱۹۹۸)

یکی از پدیده های نامطلوب سازمانی که در بیشتر کشورها به شکل های مختلف وجود دارد ، پارتی بازی است. (عبداالله و همکاران، 1998). رابطه مداری (پارتی بازی) استفاده از قدرت شغلی جهت رساندن منفعت به [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی – مورمن (۱۹۹۵)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – مورمن (۱۹۹۵)

فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی الگوی ارزش ها وعقاید مشترک می باشد که به افراد کمک می کند عملکرد سازمانی را درک کرده و هنجارهایی برای رفتار در سازمان ارائه کند (موسی و الاس ، 2016). عبارت است از [...]
پرسشنامه جو سازمانی – سوسمان و دیپ (۱۹۸۹)

پرسشنامه جو سازمانی – سوسمان و دیپ (۱۹۸۹)

هالپين و کرافت (1963) در تعريف جو سازماني مي‌گويند: «ويژگي‌هاي دروني که يک سازمان را از سازمان ديگر متمايز ساخته و روي رفتار افراد آن تأثير مي‌گذارد جو سازماني ناميده مي‌شود. اين جو سازماني به [...]