پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کند. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد در سازمان باقی مانده، هدف ها آن را می [...]
پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اویانگ  (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو [...]
پرسشنامه توانمند سازی – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

پرسشنامه توانمند سازی – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

توانمندسازی کارکنان: رقابت روبه رشد در عرصه اقتصادی از یک سو و توسعه فناوری و گسترش فناوری اطالعات از سوی دیگر به بروز تغییراتی در نگرش سازمان ها به جایگاه کلیدی نیروی انسانی در موفقیت سازمانی [...]
پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

یادگیری فردی اشاره به تغییر مهارت ها، بینش ها، دانش و گرایش ها و ارزش ها دارد که از طریق مطالعه شخصی، آموزش های مبتنی بر فناوری و مشاهده حاصل می شود (حق گویی، 1397).
پرسشنامه رضایت شغلی – سردن (۲۰۰۳)

پرسشنامه رضایت شغلی – سردن (۲۰۰۳)

رضایت شغلی: رضایت شغلی، مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد شغل کنونی خود دارند (عزیزی، 1394). رضایت شغلی را واکنش کارکنان در برابر نقشی که در کارشان ایفا می کنند، می دانند. اسپکتور [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – عزیزی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رضایت شغلی – عزیزی (۱۳۹۴)

رضایت شغلی: رضایت شغلی، مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد شغل کنونی خود دارند (عزیزی، 1394). رضایت شغلی را واکنش کارکنان در برابر نقشی که در کارشان ایفا می کنند، می دانند. اسپکتور [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – الینجر و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تعهد سازمانی – الینجر و همکاران (۲۰۱۳)

تعهد سازمانی به عنوان قدرت تعلق و درگیری فرد با سازمان تعریف می شود، پورتر اظهار داشت که یک فرد بسیار متعهد به میل خود به اهداف و ارزش های سازمان معتقد است و تلاش قابل توجهی به عنوان نماینده ای [...]