پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

به منظور سنجش و ارزیابی انگیزش شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و ابعاد انگیزه نیاز به موفقیت، نیاز به قدرت و نیاز به وابستگی می‌باشد که از [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

تعهد سازماني: نگرش­ هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به کل سازمان است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان، احساس وفاداری قوی دارند و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايی قرار [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

تعهد سازمانی: تعهد سازمانی به عنوان تعلق عاطفی که یک فرد به یک سازمان احساس می کند تعریف می شود. مفهوم تعهد سازمانی از آنجا اهمیت می یابد که عوامل برآمده از تعهد کارکنان، بر سازمان ها بصورت یک [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی رضایت شغلی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه و دو بعد رضایت شغلی درونی و بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (1391) [...]
پرسشنامه مشارکت شغلی – حیدری (۱۳۹۸)

پرسشنامه مشارکت شغلی – حیدری (۱۳۹۸)

مشارکت شغلی: مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی، گروهی و سازمانی به منظور بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال است و در مجموع، جوهره اصلی [...]
پرسشنامه رضایت از حقوق و دستمزد – موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رضایت از حقوق و دستمزد – موسوی (۱۳۹۴)

رضایت از حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد کافی به عنوان اساسیترین عاملی است که میتواند اشتیاق به کار را در کارکنان برانگیزد و یا بالعکس آنها را به بیتفاوتی نسبت به تعهداتشان و حتی انزجار از محیط [...]