پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) – نجاریان (۱۳۷۶)

پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) – نجاریان (۱۳۷۶)

گالن دانشمند فرانسوی در قرن چهاردهم اصطلاح همیکرانیا یا سردرد یک سویه را برای توصیف اختلالی دورهای شامل درد در یک نیمه سر به شکل جمجمه ای، همراه با استفراغ و ترس از نور که به فواصل معین تکرار می [...]
پرسشنامه علل ترس از زایمان – نوبار (۱۳۹۲)

پرسشنامه علل ترس از زایمان – نوبار (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی علل ترس از زایمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 سوال و ابعاد درد، مسئولیت، آسیب بدنی و زایمان زودرس می‌باشد که از پژوهش معتبر [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل مثانه و دفع ادرار Qualiveen-30 – کاستا و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل مثانه و دفع ادرار Qualiveen-30 – کاستا و همکاران (۲۰۰۱)

به منظور بررسی کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل مثانه و دفع ادرار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و ابعاد نگرانی از محدودیت ها، فراوانی محدودیت ها، [...]