پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک از قیمت توسط مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج [...]
پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

اطلاعات پیشین خریدار: داشتن اطلاعات قبلی راجع به محصول یکی از عواملی است که بر تمایل به خرید محصول تأثیر می گذارد. بر اساس این فرضیه که رفتار خرید مشتري مبتنی بر یادگیري است، بنابراین می توان [...]
پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

تصمیم گیری استراتژیک: تصمیم گیری همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از مدیریت (محجوب و همکاران، ۱۳۹۶). تصمیمات استراتژیک تصمیماتی هستند که از سوی مدیران عالی اتخاذ می شوند و نیازمند جذب منابع مادی [...]