پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

وفاداری مشتریان به تعهد قوی آن‌ها برای خرید مجدد محصولات و یا استفاده از خدمات سازمانی خاص اطلاق می‌شود که مشتری با وجود تبلیغات دیگر برندها، همچنان پای‌بند به آن سازمان بماند (اولیور، 1999).
پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

رضايت حالتي دروني است كه در اثر ارضاي نيازهاي مشتريان از محصولات حاصل مي گردد. به طور كلي، رضايت مشتري يك فرايند ارزيابي قضاوتي است كه مشتري عموماً از خريدهاي اخيرش دارد. در جاي ديگر نيز، رضايت [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

رضایت عبارت است ازارزیابی خرید در نقطه فروش ازمحصولات یاخدمات بادرنظرگرفتن انتظارات است. مشتریانی که از سازمان رضایت دارند، تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل میکنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ [...]
پرسشنامه درگیری ذهنی مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

پرسشنامه درگیری ذهنی مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

درگیری ذهنی: درگیری ذهنی به عنوان اهمیت ادراک شده مصرف کننده و یا ارتباط یک چیز مبتنی بر نیازها، ارزش ها و علائق ذاتی می باشد که این چیز می تواند خود محصول و یا وظیفه تصمیم خرید باشد (کلوشانی، [...]