پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

رضايت حالتي دروني است كه در اثر ارضاي نيازهاي مشتريان از محصولات حاصل مي گردد. به طور كلي، رضايت مشتري يك فرايند ارزيابي قضاوتي است كه مشتري عموماً از خريدهاي اخيرش دارد. در جاي ديگر نيز، رضايت [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

رضایت عبارت است ازارزیابی خرید در نقطه فروش ازمحصولات یاخدمات بادرنظرگرفتن انتظارات است. مشتریانی که از سازمان رضایت دارند، تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل میکنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ [...]
پرسشنامه درگیری ذهنی مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

پرسشنامه درگیری ذهنی مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

درگیری ذهنی: درگیری ذهنی به عنوان اهمیت ادراک شده مصرف کننده و یا ارتباط یک چیز مبتنی بر نیازها، ارزش ها و علائق ذاتی می باشد که این چیز می تواند خود محصول و یا وظیفه تصمیم خرید باشد (کلوشانی، [...]
پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

ارزش خدمات: مشتري، اصلی ترین منبع سودآوری و رشد بانک است و بانکداران بر این نکته که رمز موفقيّت و تداوم بقاء بانک­ها، جذب، حفظ و نگهداري مشتريان است، تفاهم دارند. به همین دلیل، موضوع مشتري محوری [...]