پرسشنامه مشارکت مشتری – کسزی و بیمنز (۲۰۱۶)

پرسشنامه مشارکت مشتری – کسزی و بیمنز (۲۰۱۶)

به منظور سنجش و ارزیابی مشارکت مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کسزی و بیمنز (2016) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه مشتری محوری (CUSTOR) – حاجت (۲۰۰۲)

پرسشنامه مشتری محوری (CUSTOR) – حاجت (۲۰۰۲)

به منظور سنجش میزان مشتری محور بودن سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و 4 خرده مقیاس نزدیکی با مشتری، رفاه مشتری، شفافیت شرکت و بهبود مداوم [...]