پرسشنامه تخصص نیروی فروش – دانی و کانون (۱۹۹۷)

پرسشنامه تخصص نیروی فروش – دانی و کانون (۱۹۹۷)

تخصص نیروی فروش: پژوهشی که توسط شارما و لامبرت در سال 1994 انجام گرفت، نشان دهنده دقت پایینِ فروشندگان در درک مشتریان شان است. آنها بیان کردند که کارایی واحدهای فروش، می تواند بهبود یابد، اگر [...]
پرسشنامه مشارکت مشتری – کسزی و بیمنز (۲۰۱۶)

پرسشنامه مشارکت مشتری – کسزی و بیمنز (۲۰۱۶)

به منظور سنجش و ارزیابی مشارکت مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کسزی و بیمنز (2016) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه تصویر فروشگاه – وو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه تصویر فروشگاه – وو و همکاران (۲۰۱۱)

تصویر فروشگاه: به عنوان گرایش کلی مصرف کنندگان که از خصایص درونی و بیرونی فروشگاه مشتق شده است، تعریف می شود. مارتینیو، مفهوم تصویر فروشگاه را به عنوان روشی که فروشنده، تصاویر ذهنی فروشگاه را تا [...]