پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک از قیمت توسط مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج [...]
پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

ترفیعات خرده فروشی: ترفیعات به خلق آگاهی جمعی از فعالیت­ های خرده فروشی­ ها و احتمال افزایش پشتیبانی از آنان کمک می­ کند. از این رو استراتژی ترفیعاتی که به طور صحیحی تدوین شده است مشتریان خرده­ [...]
پرسشنامه دلایل توجه به برچسبهای مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

پرسشنامه دلایل توجه به برچسبهای مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

به منظور بررسی دلايل توجه به برچسبهاي مواد غذايي از ديدگاه مصرف كنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر میرقطبی و همکاران [...]
پرسشنامه ویژگی های برچسب های مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

پرسشنامه ویژگی های برچسب های مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

به منظور ارزیابی ویژگی های برچسب های مواد غذایی از ديدگاه مصرف كنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر میرقطبی و همکاران [...]
پرسشنامه رایگان تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید

پرسشنامه رایگان تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید

به منظور ارزیابی تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و ابعاد اطلاعات چاپ شده، رنگ [...]
پرسشنامه رفتار مشتری مداری – خلیفه (۱۳۹۴)

پرسشنامه رفتار مشتری مداری – خلیفه (۱۳۹۴)

رفتار مشتری مداری: مشتری مداری مجموعه ای از باورهایی است که منافع مشتری را بدون استثنا کردن آن از منافع سایر افراد مثل مالکان، مدیران و کارکنان باهدف ایجاد سازمانی سودآور در بلندمدت در اولویت [...]
پرسشنامه مشتری مداری – چوی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه مشتری مداری – چوی و همکاران (۲۰۱۴)

مشتری مداری: مشتریان، سرمایه های مادی و معنوی شرکتها هستند که تداوم حیات و موفقیت هر شرکت بستگی به نگرش و عملکرد آن شرکت نسبت به مشتریان دارد؛ بنابراین طرحریزی برای درک عمیق نیازهای آنی و آتی [...]
پرسشنامه مشتری مداری – لی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه مشتری مداری – لی و همکاران (۲۰۱۲)

شتری مداری: مشتریان، سرمایه های مادی و معنوی شرکتها هستند که تداوم حیات و موفقیت هر شرکت بستگی به نگرش و عملکرد آن شرکت نسبت به مشتریان دارد؛ بنابراین طرحریزی برای درک عمیق نیازهای آنی و آتی [...]
پرسشنامه عملکرد بازار – ورهایس و دیگران (۲۰۰۹)

پرسشنامه عملکرد بازار – ورهایس و دیگران (۲۰۰۹)

عملکرد بازار: میزانی که دامنه متعادل یا همزمانی از اهداف عملکرد مرتبط با بازار سازمان قابل دستیابی است. مقیاس سنجش این متغیر دستیابی به رشد سهم بازار، رشد فروش و موقعیت بازار مورد انتظار شرکت است [...]