پرسشنامه رایگان تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – شاه محمدی (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – شاه محمدی (۱۳۹۲)

به منظور بررسی تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شاه [...]
پرسشنامه فهم عدد – جردن و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه فهم عدد – جردن و همکاران (۲۰۰۸)

تعریف مفهومی فهم عدد: به تازگی از سازة در حال پدیدآیی فهم عدد برای اشاره به مجموعة توانایی های بنیادی عددی استفاده شده است. برچ (2005) معتقد است که تاکنون بر سر تعریف این اصطلاح توافق عمومی میان [...]
پرسشنامه اثربخشی مدارس – پارسونز (۱۹۷۶)

پرسشنامه اثربخشی مدارس – پارسونز (۱۹۷۶)

اثر بخشی: اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های موردنظر خود نائل می آید. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا به چه میزان از تلاش انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده [...]
پرسشنامه اثربخشی معلم – چو و باولی (۲۰۰۷)

پرسشنامه اثربخشی معلم – چو و باولی (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزيابي ميزان اثربخشي معلم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چو و باولی (2007) استخراج شده‌اند. از [...]
پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی (۱۳۹۰)

پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش خودکارآمدی پژوهشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و ابعاد خودکارآمدی آماری و تحلیلی، خودکارآمدی در مفهوم پردازی، خودکارآمدی در روش و [...]