پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 66 گویه و ابعاد ویژگیهای فردی، عوامل [...]
پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از دید دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 38 گویه و ابعاد تسلط بر محتوا، تدوین طرح درس، مهارت های تدریس، [...]
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی UnivQual

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی UnivQual

به منظور ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی موسسات عالی آموزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد برنامه ریزی دوره تحصیلی، خدمات و تسهیلات و توسعه [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی – جمشیدی (۱۳۸۶)

پرسشنامه بالندگی سازمانی – جمشیدی (۱۳۸۶)

بنیس (1994) معتقد است که بالندگی سازمانی یک پاسخ به دگرگونی است، یک راهبرد پیچیده آموزشی است برای دگرگون کردن باورها، نگرش ها، ارزش ها و ساختار سازمان ها تا آنکه آنها بتوانند فن شناسی ها، [...]