پرسشنامه قابلیت های‌ سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین – یان و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قابلیت های‌ سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین – یان و همکاران (۲۰۱۴)

قابلیت‌های سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین: توانایی یک شرکت مرکزی برای شناسایی، بهره‌کشی و تجمیع اطلاعات داخلی و خارجی جهت تسهیل فعالیت‌های اشتراک اطلاعات بین شرکای زنجیره تأمین و توسعه صلاحیت [...]
پرسشنامه موفقیت اجرای سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه موفقیت اجرای سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

امروزه نفوذ فناوري اﻃﻼﻋﺎت در فرايندﻫﺎ و نظام هاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪي را باﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ الكترونيكي ايجاد كرده است. از سوي ديگر سازمان ها بايد شرايطي را فراهم كنند تا خلاقيت [...]
پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

امروزه نفوذ فناوري اﻃﻼﻋﺎت در فرايندﻫﺎ و نظام هاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪي را باﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ الكترونيكي ايجاد كرده است. از سوي ديگر سازمان ها بايد شرايطي را فراهم كنند تا خلاقيت [...]
پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی

به منظور بررسی میزان اقدامات انجام شده در زمینۀ کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ابوموسی [...]