پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

به منظور بررسی جو ارائه خدمات در هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 39 گویه بوده و دارای ابعاد سیستم‌های خدمات، تمرکز بر مشتری، رهبری خدمات، تکنولوژی [...]
پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

هويت سازماني مفهومي است كه به كمك آن يك سازمان از ساير سازمان ها تفكيك مي شود، ادراكي اساسي و دريافت جمعي مشترك از ارزش هاي شاخص و ويژگيهاي سازمان است آلبرت و وتن (1985) هويت سازماني را برداشتي [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

به منظور بررسی قصد ترک شغل کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سینگ و همکاران (1996) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران

امروزه تمایل به ترك شغل در کارکنان به یکی از مهم ترین نگرانی هاي مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. به همین دلیل، سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در تمایل به ترك شغل کارکنان را درك کنند، [...]
پرسشنامه بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت‌های محلی

پرسشنامه بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت‌های محلی

به منظور بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت‌های محلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه بوده و دارای ابعاد عملکرد اقتصادی-ملی کشور و نگرش ها در زمینۀ نیاز به [...]