پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اویانگ  (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو [...]
پرسشنامه استرس شغلی (HSE)

پرسشنامه استرس شغلی (HSE)

به منظور بررسی استرس شغلی می‌توان از پرسشنامه استرس شغلی (HSE) که توسط  سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان در دهه 1990 تدوین شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و 7 خرده مقیاس [...]
پرسشنامه استرس شغلی – راس و آلتمایر (۱۳۷۷)

پرسشنامه استرس شغلی – راس و آلتمایر (۱۳۷۷)

به منظور سنجش و ارزیابی استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و سه بعد استرس رفتاري، استرس جسمي و استرس رواني می‌باشد که از پژوهش معتبر راس و [...]
پرسشنامه رایگان محتوای شغلی

پرسشنامه رایگان محتوای شغلی

این پرسشنامه یک وسیله خود ارزیابی برای اندازه گیری ویژگی های روان شناختی و اجتماعی مشاغل می باشد. یکی از اهداف مهم از کاربرد این پرسشنامه جمع آوری داده های کاملا عینی (Objective) در مورد محیط های [...]
پرسشنامه رایگان استرس شغلی – رفیق حسنی (۱۳۸۴)

پرسشنامه رایگان استرس شغلی – رفیق حسنی (۱۳۸۴)

به منظور سنجش و ارزیابی استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که رفیق حسنی (1384) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 سوال می‌باشد که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی [...]
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو OSIPOW

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو OSIPOW

به منظور سنجش استرس شغلی در محیط کار می توان از پرسشنامه نقش های شغلی که در سال 1987 توسط اسیپو و اسپوکان (1987) ساخته شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه است و برای ارزیابی استرس فرد [...]
پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس (۱۹۹۲)

پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس (۱۹۹۲)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 57 گویه و ابعاد روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و علايق شغلی می‌باشد که از پژوهش معتبر فیلیپ ال رایس [...]
پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (۱۹۸۳)

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (۱۹۸۳)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و ابعاد فشار زمانی و اضطراب مربوط به شغل می‌باشد که از پژوهش معتبر پارکر و دکوتیس (1983) [...]
پرسشنامه فشار روانی شغلی – پون (۲۰۰۳)

پرسشنامه فشار روانی شغلی – پون (۲۰۰۳)

به منظور بررسی فشار روانی شغلی می توان از پرسشنامه 3 گویه ای پون (2003) استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال 1389 مورد تأیید قرار گرفته است.
پرسشنامه استرس شغلی کوپر

پرسشنامه استرس شغلی کوپر

استرس شغلی، پدیده ای به نسبت شایع در بسیاری از مشاغل و حرف محسوب می شود که به اشکال مختلف سلامت و بهزیستی کارکنان را تهدید می کند. جنبه‌های مختلفی از وظایف و مسئولیت های کاری افراد، به صورت [...]