پرسشنامه مزیت رقابتی – نایدو (۲۰۱۰)

پرسشنامه مزیت رقابتی – نایدو (۲۰۱۰)

مزیت رقابتی: عاملی است که یک سازمان با آن قادراست یک وضعیت دفاعی در برابر رقبایش ایجاد کند و شامل قابلیت هایی است که به یک سازمان امکان می دهد خودش را از رقبایش متمایز سازد. مزیّت رقابتی نشان می [...]
پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

به منظور سنجش مهارت های روانی و ذهنی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 48 گویه و ابعاد مهارت‌های روانی پایه (اعتماد به نفس، هدف‌گزینی و تعهد)، [...]
پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

به منظور بررسی ابعاد ساختار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی می‌باشد که از پژوهش معتبر بوکاریا (2006) استخراج [...]
پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی بیگلری (۱۳۸۷)

پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی بیگلری (۱۳۸۷)

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ ما ساختار را به عنوان [...]
پرسشنامه مهارت های مقابله ای ورزشکاران (ACSI-28)

پرسشنامه مهارت های مقابله ای ورزشکاران (ACSI-28)

در خلال دهه های اخیر علاقه و توجه به روانشناسی ورزشی افزایش چشمگیری یافته است. به عبارت دیگر روانشناسی ورزش از روشهای ارزیابی روانشناختی و راهبردهای مداخله ای برای کمک به افراد جهت نیل به عملکرد [...]
پرسشنامه عادات‌ مطالعه پالسانی و شارما

پرسشنامه عادات‌ مطالعه پالسانی و شارما

برای بررسی وضعیت آزمودنی‌ها نسبت به مطالعه می توان از پرسشنامه عادات‌ مطالعه پالسانی و شارما استفاده کرد. در این پرسشنامه از پاسخنامه دو جوابی (بله و خیر) استفاده شده است. پرسشنامه دارای 50 سوال [...]
پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

به منظور بررسی ابعاد ساختار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد که این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد رسمیت، تمرکز و سلسله مراتب اختیار می باشد.