پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

اعتماد عمومی: اعتماد ار جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در واقع می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبناب اقدام مورد [...]
پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها تعریف کرده اند (فرناندز میسا، آلگری ، 2014). از نظر [...]
پرسشنامه گرایش کارآفرینی – دس و لامپکین (۲۰۰۵)

پرسشنامه گرایش کارآفرینی – دس و لامپکین (۲۰۰۵)

کارآفرینی می تواند مشخصه ی مدیران و مالکان کسب وکارهایی تعریف شود که در آن کارآفرین با توسعه واکنش های نوآور به مصاف بی اطمینانی محیطی می رود. یکی از دیدگاه های مهمی که فرایند کارآفرینی را به [...]
پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

بازاريابي كارآفرينانه را به عنوان شناسايي فعال و بهره برداری از فرصت ها برای كسب و حفظ مشتريان سودآور از طريق رويكردهای نوآورانه به مديريت ريسك، اهرم كردن منابع و ايجادارزش تعريف كرده اند كه [...]
پرسشنامه گرایش به کارآفرینی – جوگاراتنام (۲۰۱۷)

پرسشنامه گرایش به کارآفرینی – جوگاراتنام (۲۰۱۷)

گرایش به کارآفرینی به فرآیندهای راهبردی اشاره دارد که سازمان ها را پایه و اساس تصمیمات و اقدامات راهبردی می کند. با استفاده از تحقیقات پیشین استراتژیک و تحقیقات کارآفرینی، مقیاس های برای اندازه [...]
پرسشنامه ریسک پذیری – جکسون (۱۹۹۴)

پرسشنامه ریسک پذیری – جکسون (۱۹۹۴)

به منظور سنجش ریسک پذیری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جکسون (1994) استخراج شده‌اند. از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمة [...]