پرسشنامه نوآوری سازمانی – گرایلی نژاد (۱۳۹۱)

پرسشنامه نوآوری سازمانی – گرایلی نژاد (۱۳۹۱)

نوآوری سازمانی: نوآوری یعنی به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت؛ درواقع نوآوری عملی ساختن ایده های ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را به صورت یک فرآیند، خدمت جدید و یا محصول تازه [...]
پرسشنامه عملکرد نوآوری – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد نوآوری – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

عملکرد نوآوری: سابرامانیام و یوندت (2005)، نوآوری را شناسایی و استفاده از فرصت های جدید جهت ایجاد محصولات، خدمات یا فعالیت های کاری جدید تعریف می کنند. نوآوری تولید کالا و خدمات جدید مطابق با [...]
پرسشنامه نوآوری سازمانی – لارسن و سالتر (۲۰۰۶)

پرسشنامه نوآوری سازمانی – لارسن و سالتر (۲۰۰۶)

نوآوری سازمانی: عبارت است از یک ایده، محصول یا فرایند، یک سامانه یا وسیله که توسط افراد، گروه‌‌ها یا سازمان‌‌ها، حتی یک بخش صنعت و جامعه به عنوان یک موضوع جدید درک شود. نوآوری فرایندی است که جهت [...]
پرسشنامه نوآوری چانگ و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه نوآوری چانگ و همکاران (۲۰۱۵)

نوآوري یک فرآیند مشارکتی است که تنها ترکیب از دانش، تجربیات و ایده هاي کارکنان امکانپذیر است. امروزه سازمانهایی که یاد میگیرند و نوآور هستند، سازمانهاي موفق محسوب میشوند. در مواجهه با محیط متغیر، [...]
پرسشنامه انواع نوآوری – کارابولوت (۲۰۱۵)

پرسشنامه انواع نوآوری – کارابولوت (۲۰۱۵)

نوآوری فعالیتی است كه هدفش ایجاد، انتقال، تغییر و واكنش به ایده‌های جدید است. نوآوری نه تنها ابداع خودآگاه ایده های جدید است بلكه معرفی و بكار بردن این ایده ها را نیز شامل می‌شود و هدف كلی آن [...]
پرسشنامه نوآوری وونگ و مریلیس

پرسشنامه نوآوری وونگ و مریلیس

به منظور سنجش نوآوری می توان از پرسشنامه توسعه داده شده توسط وونگ و مریلیس (2008) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال 1392 مورد تأیید قرار [...]
پرسشنامه نوآوری سازمانی نیکولاس و کاردن

پرسشنامه نوآوری سازمانی نیکولاس و کاردن

آمابیل نوآوری سازمانی را پیاده كردن و اجرای موفقیت آمیز ایده های خلاق در سازمان تعریف می كند. نویسندگان و محققان سازمان و مدیریت با توجه به مكاتب فكری، دیدگاه نظری و بینشی كه دارند اهمیت و اولویت [...]