پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

وفاداری مشتریان به تعهد قوی آن‌ها برای خرید مجدد محصولات و یا استفاده از خدمات سازمانی خاص اطلاق می‌شود که مشتری با وجود تبلیغات دیگر برندها، همچنان پای‌بند به آن سازمان بماند (اولیور، 1999).
پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

تعهد سازماني: نگرش­ هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به کل سازمان است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان، احساس وفاداری قوی دارند و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايی قرار [...]
پرسشنامه عملکرد مشتریان – اروانه (۱۳۹۵)

پرسشنامه عملکرد مشتریان – اروانه (۱۳۹۵)

عملکرد مشتریان: عملکرد مشتری ترسیم یک تفکر و تصویر روشن از نیازها و خواسته های متنوع مشتریان است که از طریق ارتباط با مشتریان افزایش می یابد و به طور خلاصه شامل جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان [...]
پرسشنامه روانی اجتماعی نیرومندی من – مارکستروم و همکاران  (۱۹۹۷) – ۳۲ گویه ای

پرسشنامه روانی اجتماعی نیرومندی من – مارکستروم و همکاران (۱۹۹۷) – ۳۲ گویه ای

در رابطه با نظریه رشد «من»، سازه توانمندی «من» مورد توجه زیادی قرار گرفته است مارکستورم و همکاران، ۱۹۹۸). نیرومندی من (فضيلت من، نیرومندی ارثی، نیرومندی حیاتی، نیرومندی پایه) هسته مفاهیم سازگاری [...]
پرسشنامه روانی اجتماعی نیرومندی من – مارکستروم و همکاران  (۱۹۹۷) – ۶۴ گویه ای

پرسشنامه روانی اجتماعی نیرومندی من – مارکستروم و همکاران (۱۹۹۷) – ۶۴ گویه ای

در رابطه با نظریه رشد «من»، سازه توانمندی «من» مورد توجه زیادی قرار گرفته است مارکستورم و همکاران، ۱۹۹۸). نیرومندی من (فضيلت من، نیرومندی ارثی، نیرومندی حیاتی، نیرومندی پایه) هسته مفاهیم سازگاری [...]
پرسشنامه ارزش چرخه عمر مشتری – وو و لی (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش چرخه عمر مشتری – وو و لی (۲۰۱۱)

گاپتا و لهمن (2003) ارزش چرخه عمر مشتری را سود یا زیان خالص بنگاه اقتصادی از یک مشتری در طول حیات مبادلاتی آن مشتری با سازمان تعریف کرده اند. ارزش چرخه عمر مشتری ، از اصول اساسي مديريت ارتباط با [...]