پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری آکسو و ازدمیر

پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری آکسو و ازدمیر

به منظور بررسی سبک های یادگیری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه بوده و سبک های تجربۀ واقعی، مشاهدۀ انعکاسی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش فعال را مورد [...]
پرسشنامه سنجش میزان یادگیری گروهی

پرسشنامه سنجش میزان یادگیری گروهی

به منظور سنجش میزان یادگیری گروهی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع معتبر لورین (1997) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی فضای یادگیری مشارکتی در سازمان

پرسشنامه بررسی فضای یادگیری مشارکتی در سازمان

به منظور بررسی فضای یادگیری مشارکتی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه بوده و دارای ابعاد پویایی‌های گروهی، انجام کار بر روی پروژه و بازخور [...]
پرسشنامه یادگیری فردی

پرسشنامه یادگیری فردی

به منظور سنجش و ارزیابی یادگیری فردی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از منبع معتبر لورین (1997) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه ارزیابی یادگیری سازمانی

پرسشنامه ارزیابی یادگیری سازمانی

به منظور سنجش و ارزیابی یادگیری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (2008) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن [...]