پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

یادگیری فردی اشاره به تغییر مهارت ها، بینش ها، دانش و گرایش ها و ارزش ها دارد که از طریق مطالعه شخصی، آموزش های مبتنی بر فناوری و مشاهده حاصل می شود (حق گویی، 1397).
پرسشنامه یادگیری سازمانی – جمیز و ناوارو (۲۰۰۷)

پرسشنامه یادگیری سازمانی – جمیز و ناوارو (۲۰۰۷)

یادگیری سازمانی: نوعی از یادگیری است که در سطح سیستمی و در درون سازمان رخ می دهد. این نوع یادگیری معمولا یادگیری فردی را را شامل نمی شود، و به جای آن بر قدرت و مطلوبیت یادگیری جمعی و گروهی تاکید [...]
پرسشنامه یادگیری سازمانی – لیائو و وو (۲۰۱۳)

پرسشنامه یادگیری سازمانی – لیائو و وو (۲۰۱۳)

یادگیری سازمانی: دستیابی به توانمندی سنجش و تعیین فعالیت‌های کار است و کوششی برنامه‌ریزی شده تلقی می‌شود که در سرتا‌سر سازمان توسط مدیزان سطوح بالا و حتی کارشناسان ارشد کارگردانی می‌شود تا [...]
پرسشنامه عملکرد یادگیری – یانگ و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه عملکرد یادگیری – یانگ و همکاران (۲۰۰۳)

عملکرد یادگیری عبارتست از اثربخشی فرد یادگیرنده در جذب، حفظ، پردازش و پرورش بهینه مطالب آموخته شده بطوریکه در نگرشها، رفتارها و شیوه زندگی فرد اثر محسوسی می‌گذارد (یانگ و همکاران، 2003). یادگیری [...]