آزمون تحمل ناکامی (ERTO)

آزمون تحمل ناکامی (ERTO)

همه افراد در یک زمانی در طول زندگی باید کم یا بیش در برابر ناکامی از خود تحمل نشان دهند. اصطلاح تحمل ناکامی اشاره دارد به میزان فشار روانی که شخص می تواند تحمل کند قبل از این که رفتارش از حالت یکپارچگی در آمده مختل گردد. بنابراین تحمل ناکامی اشاره دارد به قابلیت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش علیرغم شکست مکرر و محیط خصوصیت آمیز ، بنابراین ضروری است که ناکامی حاصل از شکست در امتحان، از دست دادن مقام و موقعیت و غیره را تحمل کنیم تا یکپارچگی شخصیت خود را ابقا کنیم. کسی که به کوشش خود ادامه می دهد نسبت به کسی که از کو.شش هایش دست بر می دارد یا به شیوۀ واکنشی در رفتار دست می زند از تحمل ناکامی بیشتری برخوردار است. از نظر روزنوایگ (۱۹۴۴) “تحمل ناکامی قابلیت فرد است در مقاومت در برابر ناکامی بدون این که در سازگاری روان شناختی اشکالی ایجاد شود ، یعنی بدون اینکه به شیوه های ناپسند رفتاری دست بزنند.”
ناتوانی در تحمل ناکامی به آشفتگی روانی، ناسازگاری و مشکلاتی در روابط بین اشخاص می انجامد. ناکامی را پیش در آمد پرخاشگری می دانند. کسی که توانائی بالاتری در تحمل ناکامی داشته باشد نسبت به کسی که در این مورد توانائی کمتری دارد کمتر پرخاشگری می کند. افرادی که استعداد کمتری در تحمل ناکامی دارند، در توانائی خواندن مشکلات بیشتری دارند. همچنین تحمل ناکامی پائین، به رفتار ضد اجتماعی یا رفتار ناسازگار دیگری منتهی می شود. بیشتر افراد روان نژند و روان پریش در تحمل ناکامی کمبود دارند.
آزمون تحمل ناکامی (ERTO) جهت بررسی میزان تحمل شما در برابر ناکامی توسط دکتر اس . ان. ری ارائه شده است. شما در ادامه می توانید این آزمون را به رایگان مشاهده یا دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان