آزمون حافظه وکسلر

آزمون حافظه وکسلر

آزمون حافظه وکسلر حافظه افراد بزرگسال را ازهفت جهت می‌سنجد و توسط وکسلر ‏در سال ۱۹۴۱ ساخته شده است. این آزمون اطلاعات وسیعی در مورد حافظه در ۷ ‏زمینه ۱- معلومات عمومی و اطلاعات شخصی ۲- آگاهی به زمان و مکان ۳- ‏کنترل ذهنی ۴- حافظه شنیداری ۵-حافظه عددی ۶- ترسیم تصاویر و ۷- ‏یادگیری تداعی‌ها ارائه می‌دهد.‏ آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بکار برده می شود نتیجه ده سال تحقیق و بررسی در زمینه حافظه عملی، ساده و فوری بوده و اطلاعاتی را باری تفکیک اختلالات عضوی وکنشی حافظه بدست می دهد. شما می توانید این آزمون را در ادامه مشاهده و یا دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان