آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان یکی از ابزارهای مطرح در حوزه شخصیت است که در حوزه روانشناسی صنعتی/ سازمانی کاربرد گسترده ای دارد و در نیروهای مسلح کاربرد ویژه ای دارد. این ابزارمقیاس خود سنجی دارای گزینه های پاسخ بلی/خیر است که در اصل به منظور انتخاب کارکنان، سنجش فردی، و تصمیمات مربوط به مشاغل طراحی شده است . بر طبق راهنمای پرسش نامه شخصیتی هوگان که در سال ۲۰۰۶ بروز رسانی شده است، این مقیاس بر روی ۱۵۶۶۱۴ آزمودنی از اکثریت اقوام و ملت ها در درون بافت سازمانی استاندارد سازی شده است و ابزاری مناسب و روا برای اکثریت سازمان ها است. زمان لازم برای اجرای این آزمون به صورت کامپیوتری در حدود ۲۰ دقیقه یا کمتر است. نتایج تحقیقات نشان داده اند که این مقیاس به طور مثبت با ابعاد رهبری و انسجام مهارت های بین فردی و به طور منفی با اکثر ویژگی هایی نظیر مجادله گری، روابط ناپایدار، ترس از شکست، وابسته بودن، شخصیت منعفل- پرخاشگر ارتباط دارد.

به منظور سنجش ابعاد مختلف شخصیت افراد می توان از پرسشنامه آزمون شخصیت هوگان استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰۶ گویه و ابعاد سازگاری، جاه طلبی، رویکرد یادگیری، حساسیت بین فردی، قابلیت اعتماد، کنجکاوی و پیگیری و اجتماعی بودن می‌باشد که از پژوهش معتبر هوگان استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.