آزمون هوش هیجانی بار – آن

آزمون هوش هیجانی بار – آن

ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی هوش هیجانی می توان از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر-آن استفاده کرد. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای ۱۱۷ ﻋﺒﺎرت و ۱۵ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر-آن ﺑﺮ روی ۳۸۳۲ ﻧﻔﺮ از ۶ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺮم ﺷﺪه و ﺑﻪ ۹۰ ﻋﺒﺎرت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس های آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ (Self-Awareness Emotion)، ﺟﺮأت ﻣﻨﺪی (Assertiveness)، ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ (Self-Regard)، ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ (Self-Actualization)، اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ (Independence)، ﻫﻢ ﺣﺴﻲ (Empathy)، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (Social Responsibility)، رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی، واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ (Reality testing)، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی (Flexibility)، ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ (Problem Solving)، ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ (Stress-tolerance)، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ (Impulse-control)، ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ (Optimism) و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ (Happiness). روایی و پایایی این ابزار در چندین پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است.