پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی حسابرسان- امبروز جونز و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی حسابرسان- امبروز جونز و همکاران (۲۰۱۲)

سازمان های اجتماعی امروز به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگریز از تدارک، حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان‌ها دارند. با نگرشی به گذشته در می یابیم که منابع انسانی به عنوان ضرورت در کار سازمان ها مطرح است و در حال حاضر نیز با همه پیشرفت های تکنولوژیک و ورود فناوری های متنوع در سازمان ها، هنوز منابع انسانی مهم‌ترین بازوی رشد و ترقی سازمان‌ها محسوب می‌شوند. یکی از متغیرهای اساسی در رفتار سازمانی عملکرد شغلی است، عملکرد شغلی نقش تلاش ها و رفتار های فرد را در تحقق اهداف سازمانی می سنجد.

با توجه به پیشینه مطالعات مربوط به مدیریت در می یابیم که بررسی عوامل و متغیرهای مربوط به شغل کارکنان در سازمان ها به سال‌های خیلی پیش بر می گردد. در حال حاضر نیز بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی یکی از برنامه‌های مهم مدیریت در بخش کلان محسوب می شود تا از این راه عوامل مرتبط با آن مانند جذب، آموزش، پرورش و حفظ کارکنان به شکل بهتری توسط مدیریت منابع انسانی برنامه ریزی و اجرا شود. در حقیقت، نگرانی ها و دغدغه هایی که در قالب یک مسئله مطرح می شود، این است که چرا برخی از کارکنان در سازمان عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند؟ چرا برخی کارکنان تمایل به کار ندارند؟ کدام عوامل و متغیرها ارتباط بیشتری با عملکرد شغلی دارند؟. توان و تمایل فرد عوامل اساسی در عملکرد و بهره وری فرد محسوب می شوند.

عملکرد و بهره‌وری فرد یعنی فرد تا چه اندازه‌ای توان (دانش، مهارت، تجربه و شایستگی) انجام کارها را دارد و تا چه اندازه‌ای تمایل (انگیزش، علاقه، تعهد و اعتماد) به انجام کار دارد. هر چند عوامل محیطی و سازمانی همچون حمایت مدیریت و تناسب شخص با شغل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، روحیه همکاری و بازخورد در این زمینه دخالت دارند ولی توان و تمایل، عوامل اساسی در تعیین عملکرد شغلی‌اند. البته نباید از نظر دور داشت که ویژگی‌های شخصیتی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی است. عملکرد شغلی در یک سازمان به نیازمندی‌های شغلی، اهداف و مأموریت های سازمان و باورهای افراد نسبت به رفتارهای پر اهمیت وابسته است. در حقیقت عملکرد شغلی با توجه به مبنای نظری موجود در این زمینه به نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله و در مجموع رفتارهایی که در زمینه شغل، افراد از خودشان نشان می دهند یا به عبارتی میزان حصول و بازدهی که به موجب اشتغال فرد در شغلش (اعم از خدماتی، آموزشی و تولیدی) کسب می شود، بر می گردد.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی امبروز جونز و همکاران (۲۰۱۲) استفاده کرد که دارای ۱۴ گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.