پرسشنامه ارزیابی ایدئولوژی های اخلاقی (وضعیت اخلاقی)

پرسشنامه ارزیابی ایدئولوژی های اخلاقی (وضعیت اخلاقی)

ایدئولوژی اخلاقی فاکتوری مهم در تعیین و توضیح تفاوت در قضاوتهای اخلاقی افراد می باشد. برای گردآوری داده‌های مربوط به ایدئولوژی‌های اخلاقی می توان از پرسشنامه وضعیت اخلاقی یا ایدئولوژی های اخلاقی فارسیث (۱۹۸۰) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای دو بعد ایدئولوژی اخلاقی ایده‌آل گرایی یا آرمانگرایی و ایدئولوژی اخلاقی نسبی گرایی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.