پرسشنامه سنجش و ارزیابی گرایش به کارآفرینی در سازمان

پرسشنامه سنجش و ارزیابی گرایش به کارآفرینی در سازمان

کارآفرینی می تواند مشخصه مدیران و مالکان کسب و کارهای فردی تعریف شود که در آن کارآفرین با توسعه واکنش های نوآور به مصاف بی اطمینانی محیطی می رود. یکی از دیدگاه های مهمی که فرایند کارآفرینی را به استراتژی های سازمان پیوند میدهد گرایش به کارآفرینی است. بر اساس این دیدگاه، هر سازمان می‌تواند در طیفی، از منفعل یا محافظه کار تا فعال یا کارآفرین قرار گیرد. به طور کلی، گرایش کارآفرینانه مفهومی کلیدی در درک این است که آیا یک شرکت فعالیت‌های کارآفرینی را اتخاذ کرده است یا خیر؟

بیشتر مطالعات دانشگاهی گرایش کارآفرینانه را دارای طبیعتی مرکب می دانند و عناصر سه گانه کلیدی متمایز زیر را برای آن در نظر می گیرند: نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی. نوآوری شامل علاقه به ایده ها، تجربیات جدید و فرایندهای خلاق است که ممکن است نتیجه آن توسعه و ایجاد محصول/خدمات جدید یا تکنولوژیهای نو باشد. ریسک پذیری به حمایت از پروژه ها با وجود احتمال شکست اشاره دارد. پیشگامی نیز به معنای پیش قدم شدن برای مواجهه با رویدادهای احتمالی آینده و فائق آمدن بر فعالیت های رقبا است. لامپکین و دس دو عنصر دیگر را نیز به عنوان عناصر گرایش کارآفرینی اضافه کردند. اولی خودمختاری یا استقلال در پیاده سازی ایده های جدید یا اقدامات مخاطره آمیز و دیگری رقابت تهاجمی یا نگرش چالشی به رقبایی است که تلاش میکنند یا جایگاهشان را بهبود ببخشند یا به بازارهای جدید ورود کنند. به طور خلاصه، شرکت های کارآفرین به توسعه پروژه های خلاق و نوآور از طریق پیش بینی فرصت ها در بازار و غلبه بر رقبا گرایش دارند؛ اما شرکت های غیر کارآفرین به واکنش انفعالی، تطابق و دوری از مخاطره بر مبنای سیاست پیروی و متابعت از رقبا تمایل دارند؛ با وجود این، طبیعت چندبعدی گرایش کارآفرینانه به شکل موضوعی قابل بحث باقی مانده است.

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش به کارآفرینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶  گویه می‌باشد که از منبع معتبر لیو و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.