پرسشنامه بازاریابی رابطه ای – سین و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای – سین و همکاران (۲۰۰۲)

بازاریابی رابطه ای: بازاریابی به عنوان فرآیندی اجتماعی مدیریتی تعریف می شود که بوسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر به امر تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند. بازاریابی رابطه ای برقرار کردن، حفظ و ارتقا ارتباط با مشتریان و دیگر شرکا، به شکلی سودآور به گونه ای که اهداف طرفین درگیر برآورده شود و این امر زمانی محقق می شود که تبادلی دوسویه انجام پذیرد و به قول و تعهدات عمل شود.

به منظور سنجش بازاریابی رابطه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه و شش بعد اعتماد، همدلی، ایجاد پیوند، ارتباط، رابطه متقابل و ارزش مشترک می‌باشد که از پژوهش معتبر سین و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.