پرسشنامه بررسی جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه بررسی جو سازمانی در بیمارستان

جو سازمانی دربرگیرنده ویژگی های محیط کاری است و بیان کننده چگونگی محیطی اسـت کـه نیروی انسانی در آن مشغول به فعالیت اسـت. جو سازمانی بیانکننده درک کارکنان از بسـتر سـازمانی اسـت. جو سازمانی درک مشترکی اسـت کـه افـراد دارند و احساس آنها از سازمان را شکل میدهد و هنجارهای اجتماعی، خط مشی ها و رویه هـای سازمانی اطلاعات ارزشمندی را به کارکنـان در مـورد انتظـارات رفتـاری از نقـش آنهـا بیـان می دارد. این امر خود موجب شکل گیری محیطی ویژه با عنوان جـو سـازمانی مـی شـود. جو سازمانی زمانی ارتقا مییابد که کارکنان سازمان در همان محـیط رفتـاری را از خود بروز می دهند.

به منظور بررسی جو سازمانی در بیمارستان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه و دارای ابعاد مقیاس همراستایی رهبری/مدیریت، مقیاس تاکید بر کیفیت، مقیاس اعتماد/تعلق سازمانی، مقیاس اطلاعات/ارتباطات و مقیاس انسجام می‌باشد که از پژوهش معتبر رالوسکی (۱۹۹۶) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.