پرسشنامه تعهدات حرفه ای کلیک‌من و هنینگ

پرسشنامه تعهدات حرفه ای کلیک‌من و هنینگ

تعهدات حرفه ای عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشهای اخلاقی حرفه. به منظور سنجش تعهدات حرفه ای می توان از پرسشنامه استاندارد کلایک‌من و هنینگ (۲۰۰۰) استفاده کرد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.