پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (SEQ – C) متمرکز بر سه حیطه طراحی شده است. پرسش نامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانان شامل ۲۳ ماده است که از سه خرده آزمون خوداثرمندی اجتماعی، خوداثرمندی تحصیلی و خوداثرمندی هیجانی تشکیل شده است و توانایی آزمودنی را در موقعیتهای مختلف می سنجد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان