پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏ گیری GDMS اسکات و بروس

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏ گیری GDMS اسکات و بروس

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏ گیری توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۵ سئوال و ۵ سبک تصمیم ‏گیری می باشد که عبارتند از: سبک تصمیم ‏گیری آنی، سبک تصمیم ‏گیری اجتنابی، سبک تصمیم‏ گیری عقلانی، سبک تصمیم‏ گیری شهودی، سبک تصمیم ‏گیری وابستگی. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.